Accessibility Tools

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

รวมเนื้อหาประมวลกฎหมายยาเสพติด (ฉบับใหม่)image

รวมอินโฟกราฟิก (Infographics) รวมเนื้อหาประมวลกฎหมายยาเสพติด (ฉบับใหม่) คลิกที่นี่

 


๑. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๑๘๔ เรื่อง ขอแจ้งการประกาศในราชกิจจานุเบกษาของพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ ประมวลกฎหมายยาเสพติด และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๑๙๕ เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ ประมวลกฎหมายยาเสพติดและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๒๔๗ เรื่อง แจ้งแนวทางการกำหนดโทษใหม่สำหรับคดีที่ถึงที่สุดแล้วเมื่อประมวลกฎหมายยาเสพติดใช้บังคับและเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติของศาลชั้นต้นในการพิจารณาสั่งคำร้องขอให้กำหนดโทษใหม่ของจำเลยในคดียาเสพติดที่ถึงที่สุดแล้ว

๔. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๒๖๔ เรื่อง คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับมาตรฐานกลางสำหรับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

๕. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๒๖๕ เรื่อง ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการรายงานคดีสำคัญในศาลชั้นต้นและศาลชั้นอุทธรณ์ต่อประธานศาลฎีกาและการรายงานคดีและการตรวจสำนวนคดีในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

๖. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๒๗๒ เรื่อง ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นการใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย การนำเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติมาใช้แทนการลงโทษ หรือการให้ส่งตัวจำเลยไปเข้ารับการบำบัดรักษาในความผิดฐานเสพยาเสพติดหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพ พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงตนของจำเลยต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔

๗. คำถาม-คำตอบ กฎหมายยาเสพติด

๘. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๕๐ เรื่อง แนวทางการพิจารณาคดียาเสพติด

๙. หนังสือรวมกฎหมายยาเสพติด

๑๐. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๖๘ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๑. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๔๔๔ เรื่อง แนวทางการพิจารณาคดียาเสพติด


๑๒. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๔๙๗ เรื่อง ข้อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

๑๓. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๘๖๓ เรื่อง แนวทางการพิจารณาคดียาเสพติด

๑๔. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๒๒๒ ข้อพิจารณากฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. ๒๕๖๗