สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

รวมเนื้อหาประมวลกฎหมายยาเสพติด (ฉบับใหม่)

รวมอินโฟกราฟิก (Infographics) รวมเนื้อหาประมวลกฎหมายยาเสพติด (ฉบับใหม่) คลิกที่นี่

 


๑. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๑๘๔ เรื่อง ขอแจ้งการประกาศในราชกิจจานุเบกษาของพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ ประมวลกฎหมายยาเสพติด และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๑๙๕ เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ ประมวลกฎหมายยาเสพติดและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๒๔๗ เรื่อง แจ้งแนวทางการกำหนดโทษใหม่สำหรับคดีที่ถึงที่สุดแล้วเมื่อประมวลกฎหมายยาเสพติดใช้บังคับและเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติของศาลชั้นต้นในการพิจารณาสั่งคำร้องขอให้กำหนดโทษใหม่ของจำเลยในคดียาเสพติดที่ถึงที่สุดแล้ว