Accessibility Tools

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๒๗๒ เรื่อง ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นการใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย การนำเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติมาใช้แทนการลงโทษ หรือการให้ส่งตัวจำเลยไปเข้ารับการบำบัดรักษาในความผิดฐานเสพยาเสพติดหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพ พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงตนของจำเลยต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔image

image เอกสารแนบ