Accessibility Tools

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๒๔๗ เรื่อง แจ้งแนวทางการกำหนดโทษใหม่สำหรับคดีที่ถึงที่สุดแล้วเมื่อประมวลกฎหมายยาเสพติดใช้บังคับและเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติของศาลชั้นต้นในการพิจารณาสั่งคำร้องขอให้กำหนดโทษใหม่ของจำเลยในคดียาเสพติดที่ถึงที่สุดแล้วimage

image เอกสารแนบ