สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

สรุปโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


 

ครั้งที่ 1 หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น e-Filing ตามประกาศ
ครั้งที่ 2 การพัฒนาระบบทนายความขอแรงและแนวปฏิบัติใหม่
ครั้งที่ 3 Technology and access to justice under the constitution of Italy  เทคโนโลยีและการเข้าถึงฯ
ครั้งที่ 4 การบังคับตามคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 5 สืบจากเสียง  มิติใหม่ของการพิสูจน์หลักฐานเสียง
ครั้งที่ 6 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง
ครั้งที่ 7 พันธกิจของสำนักงานศาลยุติธรรมภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ครั้งที่ 8 ดอกเบี้ยผิดนัด คิดอย่างไรให้เป็นธรรม
ครั้งที่ 9 การฟื้นฟูกิจการกับแนวทางแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจไทย
ครั้งที่ 10 New Normal กับผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้า
ครั้งที่ 11 การดำเนินกระบวนพิจารณาระหว่างประเทศในคดีการค้าระหว่างประเทศ

  

ครั้งที่ 1 การเตรียมความพร้อมของศาลชั้นต้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ครั้งที่ 2 วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งที่ 3 คนละครึ่งเป็นเหตุ โมเดิร์นเทรดไปทางไหน
ครั้งที่ 4 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 5 เมื่อโรคปฏิวัติโลก  วิกฤตเศรษฐกิจไทยกับผลกระทบทางด้านแรงงาน
ครั้งที่ 6 จากปกติวิถี...สู่ภาษีที่ดิน ฯ แบบใหม่ 
ครั้งที่ 7 ความรุนแรงในครอบครัว เป็นเรื่องส่วนตัวหรือปัญหาสังคม 

ครั้งที่ 1 แผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง : การคุ้มครองผู้บริโภควิถีใหม่
ครั้งที่ 2 บำบัดหรือคุมประพฤติ การใช้ดุลพินิจของศาลกับผู้เสพ
ครั้งที่ 3 พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 4 แนวปฏิบัติในการประสานความร่วมมือทางการศาลระหว่างประเทศ