Accessibility Tools

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

สรุปโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมimage


 

ครั้งที่ 1 หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น e-Filing ตามประกาศ
ครั้งที่ 2 การพัฒนาระบบทนายความขอแรงและแนวปฏิบัติใหม่
ครั้งที่ 3 Technology and access to justice under the constitution of Italy  เทคโนโลยีและการเข้าถึงฯ
ครั้งที่ 4 การบังคับตามคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 5 สืบจากเสียง  มิติใหม่ของการพิสูจน์หลักฐานเสียง
ครั้งที่ 6 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง
ครั้งที่ 7 พันธกิจของสำนักงานศาลยุติธรรมภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ครั้งที่ 8 ดอกเบี้ยผิดนัด คิดอย่างไรให้เป็นธรรม
ครั้งที่ 9 การฟื้นฟูกิจการกับแนวทางแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจไทย
ครั้งที่ 10 New Normal กับผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้า
ครั้งที่ 11 การดำเนินกระบวนพิจารณาระหว่างประเทศในคดีการค้าระหว่างประเทศ

  

ครั้งที่ 1 การเตรียมความพร้อมของศาลชั้นต้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ครั้งที่ 2 วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งที่ 3 คนละครึ่งเป็นเหตุ โมเดิร์นเทรดไปทางไหน
ครั้งที่ 4 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 5 เมื่อโรคปฏิวัติโลก  วิกฤตเศรษฐกิจไทยกับผลกระทบทางด้านแรงงาน
ครั้งที่ 6 จากปกติวิถี...สู่ภาษีที่ดิน ฯ แบบใหม่ 
ครั้งที่ 7 ความรุนแรงในครอบครัว เป็นเรื่องส่วนตัวหรือปัญหาสังคม 

ครั้งที่ 1 แผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง : การคุ้มครองผู้บริโภควิถีใหม่
ครั้งที่ 2 บำบัดหรือคุมประพฤติ การใช้ดุลพินิจของศาลกับผู้เสพ
ครั้งที่ 3 พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 4 แนวปฏิบัติในการประสานความร่วมมือทางการศาลระหว่างประเทศ 

1. ดุลพาห TALK (ครั้งที่ 1) "โรค COVID - 19 กับเหตุสุดวิสัยในการหยุดกิจการชั่วคราว"
2. แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ
3. ดุลพาห TALK (ครั้งที่ 2) "การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับบริษัทที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนและบริษัทจดทะเบียน"
4. ดุลพาห TALK (ครั้งที่ 3) "ข้อเท็จจริงที่ศาลไทยรู้ได้เองจากการสืบค้นบนระบบอินเตอร์เน็ต"
5. ดุลพาห TALK (ครั้งที่ 4) "ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับความหมายของสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562"
6. ดุลพาห TALK (ครั้งที่ 5) "ศักยภาพและข้อจำกัด Big Data ในกระบวนการยุติธรรม"
7. ดุลพาห TALK (ครั้งที่ 6) "ค่าปรับในคดีอาญาเป็นหนี้หรือเป็นนักโทษ : ความกำกวมในสถานะของค่าปรับและความสับสนในการบังคับโทษ"
8. ดุลพาห TALK (ครั้งที่ 7) "เทคโนโลยีบล็อกเชนและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทำสัญญาในอนาคต"
9. ดุลพาห TALK (ครั้งที่ 8) "ศาลเยาวชนและครอบครัว คือ Problem Solving Court"
10. สรุปประเด็นการสัมมนาทางวิชาการ โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายแล่บุคลากรของศาลยุติธรรม เรื่อง  "วิธีพิจารณาคดีความผิดทางพินัย"
11. สรุปประเด็นการสัมมนาทางวิชาการ โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายแล่บุคลากรของศาลยุติธรรม (ครั้งที่ 11) ในหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนและความผิดตามกฎมหายหลักทรัพย์ฯ เรื่อง "ครบเครื่องเรื่องการลงทุนในหุ้น"
12. สรุปประเด็นการสัมมนาทางวิชาการ โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายแล่บุคลากรของศาลยุติธรรม เรื่อง "การใช้ความคิดในการวิจัยปัญหาข้อกฎหมายคดีแพ่ง"

  

1. วิชาการ Talk ครั้งที่ 1 เรื่อง “ผู้พิพากษากับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย : ศึกษากรอบจริยธรรมเปรียบเทียบในไทยและต่างประเทศ”
2. วิชาการ Talk ครั้งที่ 2 เรื่อง “การรับฟังพยานหลักฐานและการปรับใช้มาตรฐานการพิสูจน์ ระดับชัดเจนและน่าเชื่อถือในดีปรับเป็นพิสัย”
3. วิชาการ Talk ครั้งที่ 3 เรื่อง "กรอบการพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยโดยศาลสูง (Reformatio in peius)"
4. วิชาการ Talk ครั้งที่ 4 เรื่อง ความสำคัญของ "กฎเกณฑ์ กติกา และข้อกฎหมาย ต่อการพภัฒนาระบบงานศาลอิเล็กทรอนิกส์"