สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ชมวีดิโอย้อนหลัง

17. การสัมมนาเพื่อพัฒนานวัตกรรมการอำนวยความยุติธรรม เรื่อง การใช้งานระบบ e-Filling ให้มีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 - 11.30 น.

16. โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น e-Filling ตามประกาศสำนักงานศาลยุติธรรมฉบับใหม่
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 - 15.00 น.

15. ระบบการอุทธรณ์/การร้องทุกข์
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.30 น.

14. สภาพปัญหาในกระบวนการดำเนินทางวินัยฯ
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.30 น.

13. การมอบอำนาจในการดำเนินการทางวินัยข้าราชการฯ
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.30 น.

12. สัญจร ออนไลน์ หัวข้อ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.15 - 13.15 น.

11. การบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเอกสารและประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.30 - 12.30 น.

10. การบรรยาย หัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับการย่อข้อกฎหมาย
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 09.30 น.

9. การบรรยาย หัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับการย่อข้อกฎหมาย
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 09.30 น.

8. การบรรยายเรื่อง "ศาลยุติธรรมกับศาลอิเล็กทรอนิกส์" (e-Court)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 12.15 - 13.15 น.

7. การบรรยายเกี่ยวกับการระดมทุนในยุคดิจิทัล หัวข้อ "ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล [Blockchain/Cryptocurrency/ICO]"
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น.

6. โครงการวิชาการสัญจร online หัวข้อ : กฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 14.30 - 15.30 น.

5. โครงการวิชาการสัญจร online หัวข้อ : การปฏิรูประบบการกำหนดโทษทางอาญา
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 13.30 - 14.30 น.

4. โครงการวิชาการสัญจร online หัวข้อ : พระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนี
การปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาล พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.30 - 14.30 น.

3. โครงการวิชาการสัญจร online หัวข้อ : กฎหมายเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 14.30 - 15.30 น.

2. โครงการวิชาการสัญจร online หัวข้อ : ศาลยุติธรรมกับการตีความกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 - 14.30 น.

1. โครงการวิชาการสัญจร online หัวข้อ : กฎหมายเทคโนโลยีกับสถานการณ์ปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.30 - 14.30 น.