Accessibility Tools

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ชมวิดีโอย้อนหลังimage

ครั้งที่ 1 หัวข้อ : เรื่อง "ผู้พิพากษากับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย : ศึกษากรอบจริยธรรมเปรียบเทียบในไทยและต่างประเทศ "
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
https://fb.watch/oiG4f7NgM2/

 

ครั้งที่ 2 หัวข้อ : เรื่อง "การรับฟังพยานหลักฐานและการปรับใช้มาตรฐานการพิสูจน์ระดับชัดเจนและน่าเชื่อถือในคดีปรับเป็นพินัย"
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา
https://fb.watch/oz-dRa5tFE/

 

ครั้งที่ 3 หัวข้อ : เรื่อง "กรอบการพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยโดยศาลสูง (Reformatio in peius)"
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 นาฬิกา
https://youtu.be/YwJ922rzjUA?si=sSXXn8EqwOhTQS_b

 

ครั้งที่ 4 หัวข้อ : เรื่อง ความสำคัญของ "กฎเกณฑ์ กติกา และข้อกฎหมาย" ต่อการพัฒนาระบบงานศาลอิเล็กทรอนิกส์
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.30 - 11.30 นาฬิกา
https://fb.watch/pNDBLVwbm_/
https://fb.watch/pNDWD3b_Yz/

 

ครั้งที่ 5 หัวข้อ : เรื่อง ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายสมรสเท่าเทียม
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
https://fb.watch/rczPCP19nQ/

 

ครั้งที่ 6 หัวข้อ : เรื่อง การตีความกฎหมายที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 นาฬิกา
https://fb.watch/rczY0kTVJ9/


ครั้งที่ 7 หัวข้อ : เรื่อง การตีความข้อกฎหมายในคดีผู้บริโภคตามบรรทัดฐานคำพิพากษาของศาลสูง
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
https://www.facebook.com/watch/?v=1523675995238917


ครั้งที่ 8 หัวข้อ : เรื่อง บิดามารดากับความรับผิดในการกระทำของบุตรที่เป็นเด็กหรือเยาวชน
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 นาฬิกา
https://www.facebook.com/watch/?v=411932421641733

 ครั้งที่ 1 หัวข้อ : เรื่อง "แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายป้องกัน
การกระทำความผิดซ้ำ"
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 นาฬิกา
https://fb.watch/lrB_uMzx2Z/
 


ครั้งที่ 2 หัวข้อ : เรื่อง 70 ปี ดุลพาห : ดุลพาห TALK (ครั้งที่ 1) "โรค COVID - 19 กับเหตุสุดวิสัยในการหยุดกิจการชั่วคราว"
วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.00 - 11.00 นาฬิกา
https://fb.watch/lrzyNwVvVz/
 


ครั้งที่ 3 หัวข้อ : เรื่อง 70 ปี ดุลพาห : ดุลพาห TALK (ครั้งที่ 2) "การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารในการจัดการความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์สำหรับบริษัทที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนและบริษัทจดทะเบียน"
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 - 11.00 นาฬิกา
https://fb.watch/lrzMNp4Z85/
 


ครั้งที่ 4 หัวข้อ : เรื่อง 70 ปี ดุลพาห : ดุลพาห TALK (ครั้งที่ 3) "ข้อเท็จจริงที่ศาลไทยรู้ได้เองจากการสืบค้นบนระบบอินเทอร์เน็ต"
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 - 11.00 นาฬิกา
https://fb.watch/lrzUl3rqxm/
 


ครั้งที่ 5 หัวข้อ : เรื่อง 70 ปี ดุลพาห : ดุลพาห TALK (ครั้งที่ 4) "ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับความหมายของสิ่งปลูกสร้าง
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562"
วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 - 11.00 นาฬิกา
https://fb.watch/lrzZWqLBzV/
 


ครั้งที่ 6 หัวข้อ : เรื่อง 70 ปี ดุลพาห : ดุลพาห TALK (ครั้งที่ 5) "ศักยภาพและข้อจำกัด BIG Data ในกระบวนการยุติธรรม"
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 - 11.00 นาฬิกา
https://fb.watch/lrAMcfidW5/
 


ครั้งที่ 7 หัวข้อ : เรื่อง 70 ปี ดุลพาห : ดุลพาห TALK (ครั้งที่ 6) "ค่าปรับในคดีอาญาเป็นหนี้หรือเป็นโทษ : คำกำกวมในสถานะของค่าปรับ
และความสับสนในการบังคับโทษ"
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 11.00 นาฬิกา
https://fb.watch/lrAW7j5Pv-/
 


ครั้งที่ 8 หัวข้อ : เรื่อง "วิธีพิจารณาคดีความผิดทางพินัย"
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 นาฬิกา
https://fb.watch/lrCdEMSEfW/
 


ครั้งที่ 9 หัวข้อ : เรื่อง "ครบเครื่องเรื่องการลงทุนในหุ้น"
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา
http://live.coj.intra/ShwVDO.php?vids=622
(เข้ารับชมได้เฉพาะในอินทราเน็ตของศาลเท่านั้น)
 


ครั้งที่ 10 หัวข้อ : เรื่อง 70 ปี ดุลพาห : ดุลพาห TALK (ครั้งที่ 7) "เทคโนโลยีบล็อกเชนและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทำสัญญาในอนาคต"
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 11.00 นาฬิกา
https://fb.watch/lrAZw4Or_8/
 


ครั้งที่ 11 หัวข้อ : เรื่อง "ข้อกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยและวิธีการพิจารณาคดีความผิดทางพินัย"
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 นาฬิกา
http://live.coj.intra/ShwVDO.php?vids=617
(เข้ารับชมได้เฉพาะในอินทราเน็ตของศาลเท่านั้น)
 


ครั้งที่ 12 หัวข้อ : เรื่อง "Capital Market and Exchange Function"
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา 
http://live.coj.intra/ShwVDO.php?vids=624
(เข้ารับชมได้เฉพาะในอินทราเน็ตของศาลเท่านั้น)
 


ครั้งที่ 13 หัวข้อ : เรื่อง 70 ปี ดุลพาห : ดุลพาห TALK (ครั้งที่ 8) "ศาลเยาวชนและครอบครัว คือ Problem Solving Court"
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 - 11.00 นาฬิกา 
https://fb.watch/lMqidLHeDV/


 

ครั้งที่ 14 หัวข้อ : เรื่อง การใช้ความคิดในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายคดีแพ่ง
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา 
https://fb.watch/mj_VKrGYUX/


ครั้งที่ 1 หัวข้อ : แผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง : การคุ้มครองผู้บริโภควิถีใหม่ 
วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 - 16.30 นาฬิกา
https://fb.watch/b4w4jvsrzf/
 


ครั้งที่ 2 หัวข้อ : บำบัดหรือคุมประพฤติ? การใช้ดุลพินิจของศาลกับผู้เสพ"
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 นาฬิกา
https://fb.watch/bE0PxSXOAw/
 


ครั้งที่ 3 หัวข้อ : ความท้าทายในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและสร้างดุลยภาพแห่งสิทธิในคดีอาญา
วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
https://fb.watch/cvlK7-QdMq/
 


ครั้งที่ 4 หัวข้อ : พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 นาฬิกา
https://fb.watch/dV9nHKNWtq/
 
ครั้งที่ 1 หัวข้อ : การเตรียมความพร้อมของศาลชั้นต้น ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 14.30 นาฬิกา
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&v=359923622129095&ref=watch_permalink

ครั้งที่ 2 หัวข้อ : วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 นาฬิกา
https://fb.watch/7nwdIPm0Od/

ครั้งที่ 3 หัวข้อ : คนละครึ่งเป็นเหตุ โมเดิร์นเทรดไปทางไหน
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา
https://fb.watch/7nv2tspeYd/

ครั้งที่ 4 หัวข้อ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 : ความผิดฐานทำให้แท้งลูก
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 – 11.30 นาฬิกา
https://fb.watch/7nu_YOW6KV/

ครั้งที่ 5 หัวข้อ : เมื่อโรคปฏิวัติโลก : วิกฤตเศรษฐกิจไทยกับผลกระทบทางด้านแรงงาน
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา
https://www.youtube.com/watch?v=OWqMr1hG4fk

ครั้งที่ 6 หัวข้อ : จากปกติวิถี...สู่ภาษีที่ดิน ฯ แบบใหม่
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30นาฬิกา
https://fb.watch/7nuWejnjyU/

ครั้งที่ 7 หัวข้อ : ความรุนแรงในครอบครัว เป็นเรื่องส่วนตัวหรือปัญหาสังคม
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา
https://fb.watch/7nuJvmc7Iu/

ครั้งที่ 8 หัวข้อ : Non-Fungible Token (NFT) : วิกฤติหรือโอกาสสำหรับเจ้าของลิขสิทธิ์?
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน ๒๕๖4 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา
https://fb.watch/7nuG0kHSYA/

ครั้งที่ 9 หัวข้อ : ทำงานสบายใจ ห่างไกล 157
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา
https://fb.watch/7nuRKliOW_/

ครั้งที่ 10 หัวข้อ : การใช้มาตรการกำกับดูแลในการปล่อยชั่วคราว
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 นาฬิกา
https://fb.watch/7nuMct5OJC/

ครั้งที่ 11 หัวข้อ : วิกฤตเศรษฐกิจกับบทบาทของศาลล้มละลายกลาง
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา
https://fb.watch/7nvPqkpdTN/

ครั้งที่ 12 หัวข้อ : ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลสูงในคดีอาญา
และคดีแพ่งที่ศาลสูงโดยจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา  
http://live.coj.intra/ShwVDO.php?vids=416
(เข้ารับชมได้เฉพาะในอินทราเน็ตของศาลเท่านั้น)

ครั้งที่ 13 หัวข้อ : การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในงานคดี
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 นาฬิกา
https://fb.watch/7nuvu8erbF/

ครั้งที่ 14 หัวข้อ : ซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการนั่งพิจารณาออนไลน์นอกที่ทำการ
วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 15.30 นาฬิกา
http://live.coj.intra/ShwVDO.php?vids=421
(เข้ารับชมได้เฉพาะในอินทราเน็ตของศาลเท่านั้น)

ครั้งที่ 15 หัวข้อ : การพัฒนาระบบพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม : การขึ้นทะเบียนและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา
https://fb.watch/7tJQq1IpNN/
  


ครั้งที่ 1 หัวข้อ : หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น e-Filling ตามประกาศสำนักงานศาลยุติธรรมฉบับใหม่
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 - 15.00 น.
https://fb.watch/7qPD3GTgE1/

ครั้งที่ 2 หัวข้อ : การพัฒนาระบบทนายความขอแรงและแนวปฏิบัติใหม่ที่เกี่ยวข้อง
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 - 15.00 นาฬิกา
https://www.youtube.com/watch?v=PtSCFt09ejI&list=PLMi7woQ81m-qmh4kjD3nwTYMZ93OeHzoO&index=84

ครั้งที่ 3 หัวข้อ : Technology and access to justice under the constitution of Italy : เทคโนโลยีและการเข้าถึงความยุติธรรม
ภายใต้รัฐธรรมนูญของอิตาลี
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 11.00 นาฬิกา
https://www.facebook.com/watch/live/?v=484080132230821&ref=watch_permalink

ครั้งที่ 4 หัวข้อ : การบังคับตามคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 10.30 นาฬิกา
https://www.facebook.com/watch/live/?v=874744519610053&ref=watch_permalink

ครั้งที่ 5 หัวข้อ : สืบจากเสียง : มิติใหม่ของการพิสูจน์หลักฐานเสียง
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 10.30 นาฬิกา
https://www.youtube.com/watch?v=ZGq1knkpZmw&list=PLMi7woQ81m-qmh4kjD3nwTYMZ93OeHzoO&index=79

ครั้งที่ 6 หัวข้อ : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30 – 14.00 นาฬิกา
(ไม่มีข้อมูลลิงก์)

ครั้งที่ 7 หัวข้อ : พันธกิจของสำนักงานศาลยุติธรรมภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
และธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 นาฬิกา
https://www.youtube.com/watch?v=njcwu9Fx-GY&list=PLMi7woQ81m-qmh4kjD3nwTYMZ93OeHzoO&index=54

ครั้งที่ 8 หัวข้อ : ดอกเบี้ยผิดนัด คิดอย่างไรให้เป็นธรรม
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 นาฬิกา
https://www.youtube.com/watch?v=MRKe636qeuQ

ครั้งที่ 9 หัวข้อ : การฟื้นฟูกิจการกับแนวทางแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจไทย
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 – 11.30 นาฬิกา
https://www.facebook.com/watch/live/?v=637994780396757&ref=watch_permalink

ครั้งที่ 10 หัวข้อ : New Normal กับผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้า
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา
https://www.youtube.com/watch?v=ufFo3YkS6WQ&list=PLMi7woQ81m-qmh4kjD3nwTYMZ93OeHzoO&index=45

ครั้งที่ 11 หัวข้อ : การดำเนินกระบวนพิจารณาระหว่างประเทศในคดีการค้าระหว่างประเทศ
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.30 – 15.30 นาฬิกา
https://www.youtube.com/watch?v=bp4OujeCEcM&list=PLMi7woQ81m-qmh4kjD3nwTYMZ93OeHzoO&index=39
 


 


ครั้งที่ 1 หัวข้อ : บทบาทของศาลกับการพัฒนากฎหมายทางแพ่ง : มุมมองจากประเทศญี่ปุ่น
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 11.00 – 12.00 นาฬิกา
https://www.facebook.com/pr.coj/videos/2002926426669353

ครั้งที่ 2 หัวข้อ : ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขใหม่  
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 – 14.30 นาฬิกา  
https://www.facebook.com/watch/live/?v=348315952439128&ref=watch_permalink

ครั้งที่ 3 หัวข้อ : การใช้สิทธิฟ้องร้องคดีอาญา ตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา 161/1
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 12.30 – 13.30 นาฬิกา
https://www.facebook.com/watch/live/?v=315384529167952&ref=watch_permalink

ครั้งที่ 4 หัวข้อ : การปล่อยชั่วคราวตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 – 15.30 นาฬิกา
EP1 https://www.facebook.com/watch/live/?v=2000572196738953&ref=watch_permalink
EP2 https://www.facebook.com/watch/live/?v=848051215560754&ref=watch_permalink

ครั้งที่ 5 หัวข้อ : นิติภาษาศาสตร์  การพิสูจน์หลักฐานที่ได้จากการบันทึกเสียง
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 - 10.30 นาฬิกา
https://www.facebook.com/pr.coj/videos/2378455048871484

ครั้งที่ 6 หัวข้อ : การวินิจฉัยคำพยานโดยใช้หลักภาษาศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 - 10.30 นาฬิกา
https://www.facebook.com/watch/live/?v=324620895114681&ref=watch_permalink

​​​​​ครั้งที่ 7 หัวข้อ : การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายใหม่ พ.ร.บ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 11.00 นาฬิกา
https://www.facebook.com/watch/live/?v=419002932268022&ref=watch_permalink

ครั้งที่ 8 หัวข้อ : ความผิดเกี่ยวกับเพศตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 - 14.00 นาฬิกา
https://www.facebook.com/watch/live/?v=322471588679269&ref=search

ครั้งที่ 9 หัวข้อ : พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 - 14.00 นาฬิกา
https://www.youtube.com/watch?v=njcwu9Fx-GY

ครั้งที่ 10 หัวข้อ : การอนุญาตให้อุทธรณ์ : มุมมองด้านกระบวนพิจารณากับข้อเท็จจริงในคดี
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.30 - 14.00 นาฬิกา
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2307896196143238&ref=watch_permalink

ครั้งที่ 11 หัวข้อ : กฎหมาย Digital ID และเทคโนโลยีทางการเงิน
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 นาฬิกา
https://www.facebook.com/watch/live/?v=482998545793388&ref=watch_permalink

ครั้งที่ 12 หัวข้อ : ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 11.30 นาฬิกา
https://www.youtube.com/watch?v=YaUe4gmPNDI

ครั้งที่ 13 หัวข้อ : สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางสำหรับศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีอาญากับการบังคับใช้กฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 14.00 นาฬิกา
EP1 https://www.youtube.com/watch?v=LXM5oaO6ikg
EP2 https://www.youtube.com/watch?v=98gDMSjOJso

ครั้งที่ 14 หัวข้อ : ฮ่องกง หนึ่งประเทศ สองระบบ จากมิติกฎหมาย
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 - 14.00 นาฬิกา
https://www.youtube.com/watch?v=V_LTMowwYiI&list=PLMi7woQ81m-qmh4kjD3nwTYMZ93OeHzoO&index=110

ครั้งที่ 15 หัวข้อ : หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสารบบความ สารบบคำพิพากษาและการรวบรวมเก็บรักษาเอกสารในสำนวนความในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 - 15.00 นาฬิกา
https://www.youtube.com/watch?v=MvM_M197iWk&list=PLMi7woQ81m-qmh4kjD3nwTYMZ93OeHzoO&index=102

ครั้งที่ 16 หัวข้อ : การสร้างแนวร่วมเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน : บทบาทใหม่และความสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 12.30 - 14.30 นาฬิกา
https://www.youtube.com/watch?v=SZSWO-a7DL4&list=PLMi7woQ81m-qmh4kjD3nwTYMZ93OeHzoO&index=105

ครั้งที่ 17 หัวข้อ : อาชญาวิทยากับความยุติธรรม
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 12.30 - 14.00 นาฬิกา
https://www.youtube.com/watch?v=sf--BtF_UGs&list=PLMi7woQ81m-qmh4kjD3nwTYMZ93OeHzoO&index=96

ครั้งที่ 18 หัวข้อ : การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Investigation)
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 10.30 นาฬิกา
https://www.youtube.com/watch?v=V9YUVSVltmw&list=PLMi7woQ81m-qmh4kjD3nwTYMZ93OeHzoO&index=95

ครั้งที่ 19 หัวข้อ : หลักเกณฑ์การปล่อยชั่วคราวโดยใช้ EM ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาฯ ฉบับใหม่
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.30 - 11.30 นาฬิกา
https://www.youtube.com/watch?v=CR4Ov4ffD9E&list=PLMi7woQ81m-qmh4kjD3nwTYMZ93OeHzoO&index=94
  


ครั้งที่ 1 หัวข้อ : กฎหมายเทคโนโลยีกับสถานการณ์ปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.30 - 14.30 น.
http://streaming.coj.intra/video/law_aumpatcha.mp4  
(เข้ารับชมได้เฉพาะในอินทราเน็ตของศาลเท่านั้น)

ครั้งที่ 2 หัวข้อ : ศาลยุติธรรมกับการตีความกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 - 14.30 น.
http://streaming.coj.intra/video/law_surasit.mp4  
(เข้ารับชมได้เฉพาะในอินทราเน็ตของศาลเท่านั้น)

ครั้งที่ 3 หัวข้อ : กฎหมายเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 14.30 - 15.30 น.
http://streaming.coj.intra/video/law_surapon.mp4 
(เข้ารับชมได้เฉพาะในอินทราเน็ตของศาลเท่านั้น)

ครั้งที่ 4 หัวข้อ : พระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาล พ.ศ.๒๕๖๐
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.30 - 14.30 น.
http://streaming.coj.intra/video/law_muk.mp4  
(เข้ารับชมได้เฉพาะในอินทราเน็ตของศาลเท่านั้น)

ครั้งที่ 5 หัวข้อ : หัวข้อ : การปฏิรูประบบการกำหนดโทษทางอาญา
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 13.30 - 14.30 น.
http://streaming.coj.intra/video/law_supakit.mp4  
(เข้ารับชมได้เฉพาะในอินทราเน็ตของศาลเท่านั้น)

ครั้งที่ 6 หัวข้อ : กฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 14.30 - 15.30 น.
http://streaming.coj.intra/video/law_surapon_suk.mp4  
(เข้ารับชมได้เฉพาะในอินทราเน็ตของศาลเท่านั้น)

ครั้งที่ 7 หัวข้อ : ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล [Blockchain/Cryptocurrency/ICO]
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น.
http://streaming.coj.intra/video/jla_bci.mp4  
(เข้ารับชมได้เฉพาะในอินทราเน็ตของศาลเท่านั้น)

ครั้งที่ 8 หัวข้อ : ศาลยุติธรรมกับศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 12.15 - 13.15 น.
http://streaming.coj.intra/video/coj_stream140661.mp4  
(เข้ารับชมได้เฉพาะในอินทราเน็ตของศาลเท่านั้น)

ครั้งที่ 9 หัวข้อ : ความรู้เกี่ยวกับการย่อข้อกฎหมาย
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 09.30 น.
http://streaming.coj.intra/video/jla_law19.mp4  
(เข้ารับชมได้เฉพาะในอินทราเน็ตของศาลเท่านั้น)

ครั้งที่ 10 หัวข้อ : ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.15 - 13.15 น.
http://streaming.coj.intra/video/jla_isr.mp4  
(เข้ารับชมได้เฉพาะในอินทราเน็ตของศาลเท่านั้น)

ครั้งที่ 11 หัวข้อ : การมอบอำนาจในการดำเนินการทางวินัยข้าราชการฯ
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.30 น.
http://streaming.coj.intra/video/jla_vinai7.mp4  
(เข้ารับชมได้เฉพาะในอินทราเน็ตของศาลเท่านั้น)

ครั้งที่ 12 หัวข้อ : สภาพปัญหาในกระบวนการดำเนินทางวินัยฯ
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.30 น.
http://streaming.coj.intra/video/jla_vinai14.mp4  
(เข้ารับชมได้เฉพาะในอินทราเน็ตของศาลเท่านั้น)

ครั้งที่ 13 หัวข้อ : ระบบการอุทธรณ์/การร้องทุกข์
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.30 น.
http://streaming.coj.intra/video/jla_vinai21.mp4 
(เข้ารับชมได้เฉพาะในอินทราเน็ตของศาลเท่านั้น)