Accessibility Tools

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

รวมข้อพิจารณาและแนวทาง ที่จัดทำขึ้นโดยส่วนพัฒนากฎหมายimage

1. ประมวลกฎหมายอาญา
        ข้อพิจารณา

 • ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๔๖ เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔
  (แก้ไขเพิ่มเติมความผิดฐานทำให้แท้งลูก) (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/page/index/id/231935)


2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
        ข้อพิจารณา

 • ข้อพิจารณา พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/page/index/id/11154)
   
 • ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๒๙ เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการอุทธรณ์หรือฎีกา กรณีที่จำเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังเป็นผู้อุทธรณ์
  หรือฎีกา) (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/page/index/id/11283)
   
 • ที่ ศย ๐๑๖/ว ๙๔๐ เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
  การออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
  (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/page/index/id/93053)
   
 • ศย ๐๑๖/ว ๓๐๘ เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  (ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีหรือ
  การดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา)
  (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/page/index/id/129573)
   
 • ที่ ศย ๐๑๖/ว ๔๒๕ เรื่อง ข้อพิจารณาในการรอการกำหนดโทษ
  (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/page/index/id/200235)
   
 • ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๔๖(ป) เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวตามพระราชบัญญัติ
  มาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐ (นักจิตวิทยาประจำศาล)
  (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/page/index/id/200347)
   
 • ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๙๒๙ เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๔
  (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/category/detail/id/1602/iid/259808)
   


  แนวทาง

 • ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๓๓ เรื่อง ร่างคำแนะนำของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติต่อพยานเด็กในคดีอาญา พ.ศ. ....
  (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/page/index/id/11414)
   
 • ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๕๒ เรื่อง คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติต่อผู้เสียหายในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๓
  (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/page/index/id/218202)


3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
        ข้อพิจารณา


4. กฎหมายอื่น ๆ
        ข้อพิจารณา

 • ข้อพิจารณาพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
  (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/page/index/id/11156)
   
 • ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๕๒(ป) เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒
  (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/page/index/id/129517)
   
 • ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๘๓(ป) เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
  (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/page/index/id/135281)
   
 • ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๒๙ (ป) เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
  (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/page/index/id/146395)
   
 • ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๔๗ (ป) เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว
  พ.ศ. ๒๕๖๒ (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/page/index/id/149842)
   
 • ที่ ศย ๐๑๘/ว ๑๑๐๔ เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์
  ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ (มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๒ สรรคสาม ละวรรคหก)
  (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/page/index/id/171612)
   
 • ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๐๐๓ ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
  การใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ / สรุปสาระสำคัญ และข้อพิจารณา
  (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/page/index/id/224275)
   
 • ที่ ศย ๐๑๖/ว ๒๔๘ เรื่อง ข้อพิจารณาพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/page/index/id/234688)
   
 • ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๔๖ เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง) 
  (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/cid/21/iid/256676)
   
 • ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๙๐๓ เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔
  (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/cid/21/iid/258870)
   
 • ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๐๒๒ เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
  (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/cid/21/iid/262891)
   

 • ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๔๙๗ เรื่อง ข้อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด
  (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/cid/21/iid/294082)

 • ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๑๑๒๘ เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕
  (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/category/detail/id/1602/iid/323185)

 • ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๕๑๓ เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)
  (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/cid/21/iid/352820)

 • ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๒๔๑ เรื่อง ขอแจ้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงการตรวจสอบทรัพย์สินและการแจ้งผู้ถูกตรวจสอบหรือผู้ซึ่งอาจอ้างเป็นเจ้าของทรัพย์สิน การยื่นคำร้องขอผ่อนผันเพื่อขอรับทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน การประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ และการขอรับทรัพย์สินคืนและการคืนทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๖ (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/category/detail/id/1602/iid/338287)

 • ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๓๐๑ เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖
  (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/category/detail/id/1602/iid/340864)

 • ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๓๔๘ เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๖) (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/category/detail/id/1602/iid/343880)

 • ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๓๖๕ เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.๒๕๖๕ (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/category/detail/id/1602/iid/344684)

 • ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๗๖๘ เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีความผิดทางพินัย พ.ศ. ๒๕๖๖
  (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/category/detail/id/1602/iid/367868)


  แนวทาง

 • ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๓ (ป) เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในคดีค้ามนุษย์ กรณีมีเหตุจำเป็นอันไม่อาจนำพยานในคดีค้ามนุษย์
  มาเบิกความในศาลได้ (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/page/index/id/11426)
   
 • ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับหมายจับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติของศาลในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำร้องขอให้ศาลออกหมายจับและ
  แบบพิมพ์หมายจับ บันทึกจัดเก็บข้อมูล รายงานผลตามหมายจับ และการเพิกถอนหมายจับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  โดยมีผลใช้บังคับนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป
  (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/page/index/id/92975)
   
 • ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๗ (ป) เรื่อง แนวปฏิบัติในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสืบพยานประกอบคำรับสารภาพ
  ของจำเลยในลักษณะการประชุมทางจอภาพ
  (เข้าถึงได้จาก: https://jla.coj.go.th/th/content/page/index/id/186554)


  แนวปฏิบัติ

 • ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๓ (ป) เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ค่าพาหนะแก่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ยากไร้ เงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนำจับ และเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยศาลที่หลบหนี พ.ศ. ๒๕๖๑
  (เข้าถึงได้จาก: https://bit.ly/3u7zWWA)

 • ที่ ศย ๐๑๖/ว ๓๕๗ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาและสืบพยานในคดีผู้บริโภคหรือคดีขอจัดการมรดกที่ยื่นคำฟ้องหรือคำร้องขอทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
  (เข้าถึงได้จาก: https://bit.ly/3uwzzoI)