Accessibility Tools

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๔๖(ป) เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวตามพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐ (นักจิตวิทยาประจำศาล)image

image เอกสารแนบ