Accessibility Tools

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๙๒๙ เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๔image

image เอกสารแนบ