Accessibility Tools

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับหมายจับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติของศาลในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำร้องขอให้ศาลออกหมายจับและแบบพิมพ์หมายจับ บันทึกจัดเก็บข้อมูล รายงานผลตามหมายจับ และการเพิกถอนหมายจับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลใช้บังคับนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป image

image เอกสารแนบ