Accessibility Tools

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๒๔๑ เรื่อง ขอแจ้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงการตรวจสอบทรัพย์สินและการแจ้งผู้ถูกตรวจสอบหรือผู้ซึ่งอาจอ้างเป็นเจ้าของทรัพย์สิน การยื่นคำร้องขอผ่อนผันเพื่อขอรับทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน การประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ และการขอรับทรัพย์สินคืนและการคืนทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๖image

image เอกสารแนบ