Accessibility Tools

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๖๕(ป) เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการเพื่อพิจารณาคำร้องตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕image

image เอกสารแนบ