สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๐๑๙ เรื่อง สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมได้จัดทำคู่มือปฏิบัติราชการตุลาการศาลยุติธรรม เล่มที่ ๑ ส่วนพิจารณาความแพ่ง และเล่มที่ ๒ ส่วนวิธีพิจารณาความอาญา ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

image เอกสารแนบ