Accessibility Tools

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๑๐๐๖ เรื่อง ขอเชิญรับชมการอภิปรายความรู้โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่บุคลากรของศาลยุติธรรม (ครั้งที่ ๑) เรื่อง ' ผู้พิพากษากับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย : ศึกษากรอบจริยธรรมเปรียบเทียบในไทยและต่างประเทศ 'image

image เอกสารแนบ