Accessibility Tools

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ด่วนที่สุด ศย ๐๑๖/๑๐๔๘ เรื่อง ขอแจ้งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๒/๒๕๖๕ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๔๖ วรรคสี่image

image เอกสารแนบ