Accessibility Tools

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๓๓ ขอเชิญรับชมการอภิปรายความรู้ตามโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่บุคลากรของศาลยุติธรรม วิชาการ TALK (ครั้งที่ ๔) เรื่อง ความสำคัญของ "กฎเกณฑ์ กติกา และข้อกฎหมาย" ต่อการพัฒนาระบบงานศาลอิเล็กทรอนิกส์image

ลงทะเบียน
https://docs.google.com/forms/d/1k2Qkj5jhcbmBn4lRdeKrXSvhWdYUPU_mrgCZXxXUqpY/edit
 

ประเมินโครงการ
https://docs.google.com/forms/d/1w-hZ2_BEPg6eYcASWPAk9PtqQzfjJhMtldToIxqZkws/edit

 


 


image เอกสารแนบ