Accessibility Tools

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๑๐๐ แจ้งข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๖ และ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๖ และข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖image


image เอกสารแนบ