Accessibility Tools

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๑๓๗ ขอแจ้งรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม (ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗)image

image เอกสารแนบ