Accessibility Tools

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๔๓๑ เรื่อง ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรมรายนายศรุต บำรุงสรณ์image

image เอกสารแนบ