Accessibility Tools

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ระบบทนายความขอแรง New feature on CIOSimage

1. เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ/รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

2. รายงานวิจัยการประเมินผลและการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลการจัดหาทนายเพื่อคุ้มครอง
สิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

3. สื่อประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอก สำหรับติดหน้าศาล เว็บไซต์ (สำหรับศาลที่นำระบบไปใช้แล้ว)
4. แบบฟอร์มความเชี่ยวชาญและประวัติการทำคดีของทนายความเพื่อระบบทนายความขอแรง
5. คู่มือระบบทนายความขอแรง New feature on CIOS


รวมกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับทนายความขอแรงในคดีอาญา
1. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 พ.ศ. 2548 
2. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
3. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้จำเลยในการไต่สวนมูลฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165/1 พ.ศ. 2562
4. คําแนะนําของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกจายเงินรางวัลและคาใชจายทนายความที่ศาลตั้ง
5. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย 016/ว 263 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2548
6. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 012/ว 107 (ป) ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555 
7. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 012/ว 53 (ป) ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
8. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 016/ว 834 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562


image รูปภาพ
image
image