สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลสูง ในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการอ่านคำพิพากษา
หรือคำสั่งของศาลสูงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมขอแจ้งว่า ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลสูงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ แล้ว และให้มีผลใช้บังคับเมื่อ
พ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป) และได้มีหนังสือสำนักงาน
ศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๒๐๑ (ป) ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทราบแล้ว ทั้งนี้ สามารถ download เอกสาร ได้ที่เว็บไซต์สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม https://jla.coj.go.th


image เอกสารแนบ