สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

การดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานศาลยุติธรรมโดยสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมได้มีการประชุมหารือ
ร่วมกับกรมบังคับคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน
และการบังคับโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี อันเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติมาตรา ๖๓/๑๕
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่จะเริ่มใช้บังคับในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้
จะได้มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ให้ทราบต่อไป


image รูปภาพ
image