Accessibility Tools

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 9.00-16.00 นาฬิกา สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด และมูลนิธิไอเจเอ็ม (International Justice Mission: IJM) จัดการประชุมโต๊ะกลมระหว่างผู้พิพากษาและพนักงานอัยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีค้ามนุษย์ ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดาimage

 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 9.00-16.00 นาฬิกา สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด และมูลนิธิไอเจเอ็ม (International Justice Mission: IJM) จัดการประชุมโต๊ะกลมระหว่างผู้พิพากษาและพนักงานอัยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีค้ามนุษย์ ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการอภิปรายประเด็นปัญหาหรือข้อขัดข้องต่าง ๆ และหารือแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีค้ามนุษย์และแนวทางปฏิบัติต่อผู้เสียหายที่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจให้ดียิ่งขึ้น โดยมีนายกมล  คำเพ็ญ ผู้พิพากษาศาลฎีกา พร้อมด้วยผู้พิพากษาจากศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ศาลอาญา สำนักงานศาลยุติธรรม และนางจตุพร  แสงหิรัญ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีค้ามนุษย์ รวมถึงพนักงานอัยการจากสำนักงานคดีค้ามนุษย์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย