สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

นิตยสารดุลพาห เล่มที่ ๑ ปีที่ ๖๘ มกราคม - เมษายน ๒๕๖๔
image

image รูปภาพ
image

เผยแพร่แล้ว : ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๔

ส่วนหน้า
PDF

 

ส่วนหลัง
PDF


บทความ

แนวคิดและความเป็นมาของกฎหมายเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ในประเทศไทย
วรมน   รามางกูร

PDF

 


คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็น : การทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ
รังสิมา  ลัธธนันท์
๓๕
PDF


ปัญหาทางกฎหมายในการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ทรงเดช   บุญธรรม
๔๘
PDF


กฎเกณฑ์เรื่องการให้สิทธิการส่งและรับสัญญาณเข้ามาในประเทศ โดยดาวเทียมต่างชาติ (Landing Rights) ในประเทศออสเตรเลีย
ผศ.ดร.ณัฐริกา  แชน
๘๑
PDF


สถานะทางภาษีเงินได้นิติบุคคลของสินทรัพย์ดิจิทัล ตามประมวลรัษฎากร
สราวุธ   ไกรลาศศิริ,  พิชญะ   นิ่มเจริญ
๑๐๓
PDF


การหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญาของผู้เช่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส หรือโควิด - ๑๙ ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการทำสัญญาเช่าและส่งผลให้การใช้พื้นที่เช่ากลายเป็นอันไร้ประโยชน์
นววิธ   มานะกุล
๑๑๗
PDF


การสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการด้วยเหตุคดีไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ : ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษ
ดร.สรรพัชญ รัชตะวรรณ
๑๕๐
PDF

 


คอลัมน์ประจำ

ภาษาอังกฤษกฎหมาย (Legal English) : ข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป - General Data Protection Regulation (GDPR)
สรวิศ ลิมปรังษี,   จริมจิต   พันธ์ทวี
๑๘๕
PDF


บทแนะนำหนังสือ My Own Words: Ruth Bader Ginsburg with Mary Hartnett and Wendy W. Williams
ณัฐพัชร   ทวีวรรณบูลย์
๑๙๗
PDF


สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : การเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งสถานีฐานของโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐาน คดี Carpenter v. United States (2018) (ตอนที่ ๑) 
ดร.พรภัทร์ ตันติกุลานันท์
๒๐๓
PDF


image เอกสารแนบ