Accessibility Tools

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

นิตยสารดุลพาห เล่มที่ ๒ ปีที่ ๖๘ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔ image
image

เผยแพร่แล้ว : ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๔

ส่วนหน้า

PDF

ส่วนหลัง

PDF


บทความ

การตรวจยึดเงินดิจิทัลตามแนวทางของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ

จริมจิต  พันธ์ทวี

PDF


อำนาจตุลาการในการตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะรัฐประหารที่อยู่ในรูปของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

กล้า  สมุทวณิช

๑๘

PDF


ศาลยุติธรรมกับการบริการสาธารณะ

วิรุฬห์  แย้มละม้าย

๕๕

PDF


ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการถอดถอน ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ

รพี  แพ่งสภา

๗๖

PDF


ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอาจมิได้ควรอยู่ที่นั่น : แนวทางพัฒนาการตีความหลักการสร้างสรรค์ด้วยตนเองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย

สุพัฒนา  สุธาพร

๙๗

PDF


ความสำคัญของถิ่นฐานของการอนุญาโตตุลาการในการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

สุวิทย์  สุวรรณ

๑๒๒

PDF


วิวัฒนาการกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงจากเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

เสฏฐา  เธียรพิรากุล

๑๔๘

PDF


คอลัมน์ประจำ

ภาษาอังกฤษกฎหมาย (Legal English) : กฎหมายป้องกันการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อปิดกั้นการมีส่วนร่วมของสาธารณชน - Anti-Strategic Lawsuit against Public Participation (Anti-SLAPP Law)

สรวิศ  ลิมปรังษี , จริมจิต  พันธ์ทวี

๑๗๘

PDF


ฎีกาที่น่าสนใจ

เผ่าพันธ์  ชอบน้ำตาล

๑๙๕

PDF


บทแนะนำหนังสือ Consumer Law and Policy: Text and Materials on Regulating Consumer Markets

ปกรณ์  ยิ่งวรการ

๒๑๓

PDF


สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : การเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งสถานีฐานของโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐาน คดี Carpenter v. United States (2018) (ตอนที่ ๒)

ดร.พรภัทร์  ตันติกุลานันท์

๒๒๓

PDF


image เอกสารแนบ