สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

การบริหารจัดการคดี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diesase : COVID-19)

ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๒๒๐ (ป) เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๒๒๐ (ป) เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓


ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๗๕๗ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๘๔ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) ในเดือนกันยายน ๒๕๖๓


ที่ ศย ๐๑๖/ว ๕๘๙ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๔๙๖ เรื่อง แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๔๑๕ เรื่อง แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๓๕๐ เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลคดีจัดการพิเศษที่สามารถกำหนดวันนัดพิจารณาใหม่ได้ กับคดีสามัญและคดีสามัญพิเศษที่สามารถกำหนดวันนัดสืบพยานใหม่ได้

- คำถาม-คำตอบ วันที่ 29 เมษายน 2563 ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) ในเดือนพฤษภาคม 2563

- คำถาม-คำตอบ วันที่ 23 - 24 เมษายน 2563 ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) ในเดือนพฤษภาคม 2563


- ที่ ศย 016/ว 97 (ป) เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) ในเดือนพฤษภาคม 2563 


หมายเหตุ : ถ้าต้องการ Download เอกสารไฟล์ Microsoft Word ให้ Download ตามหัวข้อข้างล่างนี้

1. คำให้การจำเลย ผ่านการประชุมทางจอภาพ

2. คำให้การจำเลย สอบจำเลยผ่านการประชุมทางจอภาพ

3. รายงานกระบวนพิจารณา เลื่อนนัด จำเลยขัง

4. รายงานกระบวนพิจารณา จำเลยหลายคน แยกฟ้อง

5. รายงานกระบวนพิจารณา รับสารภาพ สืบเสาะ

6. รายงานกระบวนพิจารณา รับสารภาพ สืบประกอบ

7. ตัวอย่างข้อตกลงการปฏิบัติราชการและรายงานผลการปฏิบัติราชการ

8. ตัวอย่างบัญชีมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

- อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ออกคำแนะนำที่เกี่ยวกับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนสำหรับศาลเยาวชนและครอบครัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (Corona Disease : Covid – 19)

- คำแนะนำของอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเกี่ยวกับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนสำหรับศาลเยาวชนและครอบครัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : Covid - 19) (ฉบับที่ ๒)

คำแนะนำของอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเกี่ยวกับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนสำหรับศาลเยาวชนและครอบครัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (Corona Disease : Covid – 19) ฉบับที่ 3

 


image เอกสารแนบ