สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และการเผยแพร่กฎหมายและกฎเกณฑ์ คำแปลกฎหมาย และคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

1. ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์
   - ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ฉบับที่ 1
   - ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ฉบับที่ 2

2. การเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์
3. การเผยแพร่คำแปลกฎหมาย
4. การเผยแพร่คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย